info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

SMED

vychozi obrazek clanek
Single Minute Exchange of Dies - Metoda zkracování časů přetypování výrobních zařízení.

Program rychlých změn (SMED) má obvykle dva základní cíle:

 • Získat část kapacity stroje, která se ztrácí jeho dlouhým přestavováním. Tento cíl má smysl hlavně tehdy, když je daný stroj úzkým místem.
 • Zajistit rychlý přechod z jednoho typu výrobku na druhý, a tím umožnit výrobu v malých dávkách. Výroba v malých dávkách znamená vyšší pružnost, nižší rozpracovanost výroby a kratší průběžnou dobu ve výrobě.

Čas seřizování (čas přestavby) je čas potřebný od ukončení výroby posledního kusu na odstranění starého nářadí a přípravků, nastavení nového nářadí, nastavení a doladění para­metrů procesů, zkušební běhy, až po výrobu prvního dobrého kusu. Celý postup vychází z důkladné analýzy seřízení, která se vykonává pozorováním přímo na pracovišti. Radikálního zkracování časů seřízení z několika hodin na několik minut se dosahuje postupně změnou organizace přestavby, standardizací postupu seřízení, trénin­kem týmu, speciálními pomůckami a technickými úpravami stroje. Tato metoda se obvykle používá na pracovištích, která jsou úzkými místy. Metoda SMED je často i součástí programu TPM. Všeobecně lze říci, že program redukce časů na seřízení je aktuální všude tam, kde se seřízení vykonává často a časy na seřízení představují významné ztráty z kapacity stroje nebo linky.

SMED2.png

Seřizování strojů záleží na typu operace a typu zařízení. Obecně však je možné říci, že se skládá z následujících kroků:

 • příprava a kontrola nástrojů a materiálu (30 % času),
 • montáž a výměna nástrojů a přípravků (5 % času),
 • vlastní seřízení rozměrů a polohy nástrojů (15 % času),
 • odzkoušení a následné úpravy (50 % času).

Podniky se začínají věnovat programu rychlých změn obvykle v následujících případech:

 • Potřeba radikálně redukovat výrobní dávky
 • Velká ztráta kapacity častým přestavováním zařízení, která jsou úzkými místy.

Při redukci množství času na seřízení se používá následující princip:

 1. krok - oddělit práci, která musí být vykonaná nezbytně během vypnutí zařízení (takz­vané interní seřízení), od práce, kterou lze vykonat během provozu zařízení (takzvané externí seřízení). Každý provozní pracovník bude souhlasit s tím, že přípravu nástrojů a jejich údržbu je možné provádět i za chodu stroje. Nicméně je zajímavé, jak často se to děje právě naopak. Shingeo Shingo uvádí, že provedeme-li analýzu, kolik dílčích interních operací je možné vykonávat jako externí, potřeba času pro interní seřizování (tzn. kdy stroj není v provozu) může být zkrácena až o 30 - 50 %.
 2. krok - redukce interního času seřízení tak, že stále více práce se bude vykonávat externě (předem vykonané nastavení rozměrů a polohy, zjednodušení upevňování, příprav­ky pro dávku, pomocný pracovník, příprava pracoviště apod.).
 3. krok - zlepšování a redukce interního a externího času seřízení. Klíčem k řešení toho­to problému je hlavně organizace pracoviště a ostatních činností v dílně. Eliminace proce­su nastavení rozměrů a polohy, který zabírá značný čas při všech typech přetypování.

 SMED.png

Sys­tematické odstraňování následujících forem plýtvání při seřizování:

 • Plýtvání při přípravě na změnu - doprava nástrojů po zastavení stroje, zbytečné pohy­by, nedostatečné plánování.
 • Plýtvání při montáži a demontáži - hledání součástek a nástrojů, pozorování práce jiného pracovníka, chybějící standardy, chůze, čekání, příprava prostoru po zastavení stroje, studium dokumentace, kouření.
 • Plýtvání při seřizování, nastavování polohy a zkouškách - vícenásobné dolaďování nepřesností.
 • Plýtvání při čekání na zahájení výroby - čekání na zahřátí nástroje, dlouhé čekání na „uvolnění“ seřízeného stroje do výroby.
Hlavní zásady při rychlých změnách jsou
 • Standardizovat akce externího přetypování.
 • Standardizovat stroje.
 • Využít rychlé upínače.
 • Využít doplňkové nástroje, které budou seřízené v přípravku a s ním jsou vložené do stroje.
 • Vytvořit víceprofesní týmy na řešení rychlých změn.
 • Automatizovat proces seřízení.

Prostředky pro zkracování časů na přetypování

 • Metoda jednoho pohybu - zajištění objektů jedním pohybem - kolíky, rychlé upínače, pružiny, magnety...
 • Princip nejmenšího společného násobku - dorazy.
 • Upnutí jednou otáčkou.
 • Vykonávání paralelních operací současně - více pracovníků.

Desatero rychlé změny

 1. Výměna a seřizování je plýtvání.
 2. Nikdy neříkej „je to nemožné“.
 3. Zkrácení času seřízení je práce týmu.
 4. Analýza přímo na pracovišti a videozáznam jsou nejlepší argumenty.
 5. Standardizuj proces seřízení.
 6. Připrav pomůcky a nástroje předem.
 7. Při výměně se pohybují ruce a ne nohy.
 8. Šrouby jsou nepřátelé - otočení každého závitu stojí čas - využij přítlačné pružinové spoje, páky a jiné rychle upínací pomůcky.
 9. Nastavování polohy „podle oka“ je třeba nahradit značkami, stupnicemi, dorazy.
 10. Bez měřeného tréninku se závod nevyhrává.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz