info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Regulační diagram

vychozi obrazek clanek
Regulační diagram (Control diagram)

Primárním nástrojem pro analýzu procesu je tzv. regulační dia­gram, který slouží ke grafickému sledování veličiny, kterou chceme regulovat a tím udržet daný proces v požadovaném sta­vu. Regulovaná veličina se pravidelně sleduje a její hodnoty se zapisují do diagramu, jehož horizontální osu tvoří časová lin­ka. Pravidlem je, že po každé kontrole procesu je možné roz­hodnout o jeho povaze (ustálený nebo neustálený) a provést příslušnou korekci.

 6-sigma-diagram.png

Popularitu regulačních diagramů, na jejichž rozšíření v 50. le­tech má velkou zásluhu Deming, lze spatřit v tom, že na zá­kladě malých souborů dat (sbíraných pravidelně v průběhu sledovaného procesu) tato metoda poskytuje statistické ukaza­tele, které charakterizují průběh procesu, tzn. jestli jeho vý­stupy jsou konformní - ve shodě s přijatými kvalitativními po­žadavky.

Variabilita těchto výstupů má různé druhy příčin:

  • přirozené - počasí, atmosférický tlak, teplotní výkyvy, které nemohou být eliminovány
  • speciální - nadměrné opotřebení nástroje, nezkušený operá­tor, špatná funkce stroje atd., které mohou být v rámci ná­pravného opatření eliminovány

Při analýze dat z regulačních diagramů můžeme identifikovat následující základní průběhy:

  • vývoj procesu lze předpovědět (predikovat) - je pod kon­trolou
  • vývoj procesu nelze predikovat - není pod kontrolou
  • vývoj procesu vykazuje určitý trend - pokud tento trend zná­me, je proces pod kontrolou (např. při procesech postupné­ho opotřebování)

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz