info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Pareto diagram

vychozi obrazek clanek
Pareto diagram

Paretova analýza je nástrojem umožňují­cím identifikovat prioritní problémy, protože všechny problémy nemohou být řešeny současně (simultánně). Tento nástroj je prostředkem, pomocí kterého můžeme vyjádřit relativní vý­znamnost jednotlivých příčin poruch či zdrojů nevyhovující kvality. Z hlediska produktivity i jakosti totiž platí, že více než 50% nedostatků je velmi často následkem jediné příčiny (Paretův zákon tento poměr - pozorovaný i v jiných odvětvích lidského života - vyjadřuje ve smyslu, že 80% výskytu nějakého jevu je spojeno s 20% souvisejících položek nebo příčin).

Z těchto důvodů je taktičtější nejprve identifikovat nejvýznam­nější položky a na ty zaměřit svoji pozornost, než se ve stejné míře zabývat všemi položkami najednou, i když jejich „příspě­vek“ může být velmi rozdílný. Odstranění nejvýznamnější příči­ny může dramaticky vylepšit produktivitu, jakost i zisk podniku.

Paretova analýza je založena na speciálním typu sloupkového diagramu (histogramu), který je konstruován na základě dat získaných z datových či frekvenčních tabulek, údajích o dosa­hované jakosti a nákladech, dat o provozuschopnosti strojního zařízení nebo mnoha dalších zdrojů. Běžně se používá několik typů Paretovy analýzy (základní Paretova analýza, komparativ­ní Paretova analýza, vážená Paretova analýza).

Postup zpracování Paretova diagramu pro oblast zlepšování je následující:

 1. Identifikujte všechny položky, které souvisí s daným pro­cesem (náklady, zmetky, poruchy, reklamace, prostoje, úrazy apod.).
 2. Určete kritérium, podle kterého uvedené kategorie (pro­blémy) chceme hodnotit (počet poruch, náklady, závaž­nost apod.).
 3. Určete absolutní četnosti jednotlivých položek (s pomocí datových či frekvenčních tabulek).
 4. Seřaďte položky podle četnosti a zvoleného kritéria v kle­sajícím pořadí do tabulky.
 5. Určete u jednotlivých položek relativní četnosti.
 6. Určete kumulativní četnosti u jednotlivých položek
 7. Zkonstruujte Paretův diagram (délku svislých os volte přibližně jako 1,5 násobek nejvyšší četnosti).
 8. Do diagramu nakreslete v sestupném pořadí sloupky, je­jichž výška reprezentuje četnosti jednotlivých položek.
 pareto.jpg

Komparativní Paretova analýza se používá pro určení a speci­fikování přínosů jednotlivých opatření nebo pro analýzu rozdí­lu mezi jedním či více procesy či metodami.

Vážená Paretova analýza dává možnost uvažovat i takové fak­tory jako je čas či náklady. Vážená Paretova analýza používá statisticky vážený průměr, pomocí kterého jsou modifikovány četnosti výskytu. Např. u nákladů získáme vážené indexy tak, že vynásobíme celkové náklady spojené s danou položkou a re­lativní četnost výskytu dané položky.

Uvedený Paretův diagram je nástrojem, který umožní kaž­dému, kdo ho efektivně využívá, získat následující přínosy:

 • identifikace nejvýznamnější příčiny daného problému
 • efektivní ilustrace přínosů procesu zlepšování
 • poskytnutí pomocí jednoduchého principu argumentů pro pracovníky, kteří mají nějaký nápad, jak zlepšit stávající procesy, ale chybí jim argumenty.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz