info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Maticový diagram

vychozi obrazek clanek
Maticový diagram (Matrix diagram)

Maticový diagram je nástrojem pro uspořádání velkého soubo­ru údajů (verbální informace, myšlenky, náměty, problémy, cí­le apod.) a znázornění jejich vzájemných vztahů. Jednotlivé údaje jsou uspořádány ve svislé a vodorovné ose, přičemž do pole ležícího na průsečíku dvou údajů se uvádí pomocí grafic­kých symbolů jejich vzájemná vazba. Maticové diagramy takto jednak znázorňují vzájemné vazby mezi jednotlivými položka­mi a zároveň demonstrují možnou vzájemnou nezávislost jedné položky na ostatních.

Maticových diagramů je obecně dle počtu porovnávaných sku­pin údajů několik typů. Matice typu L se používá pro porovná­vání vzájemných vztahů mezi dvěma skupinami údajů. Matice typu T se používá pro porovnávání vztahů dvou skupin údajů k třetí skupině. Matice typu Y se používá k souběžnému srov­návání tří skupin údajů. Matice typu X slouží k porovnání čtyřech skupin údajů. Pro porovnávání vazeb mezi položkami jed­né skupiny údajů se používá matice typu „střecha“.

Konstrukce maticového diagramu probíhá v těchto krocích:

  1. Výběr jednotlivých položek matice: Skupiny údajů postupně rozdělíme do jednotlivých položek (řádků, sloupců) - k tomuto kroku můžeme např. použít stromový diagram nebo afinní dia­gram.
  2. Výběr typu matic: Na základě počtu analyzovaných skupin údajů a potřebě zkoumat vazby mezi jednotlivými skupinami vybereme vhodný typ matice.
  3. Vyplnění os matice: Do osových sloupců resp. řádků převede­me jednotlivé položky daných skupin údajů.
  4. Určení vztahů mezi položkami: Do jednotlivých průsečíko­vých polí matice graficky zaznamenáme symboly označující vzájemnou závislost (korelaci) mezi danými položkami.
  5. Analýza: Po vyplnění jednotlivých polí provedeme revizi, při které se soustřeďujeme na prázdná políčka tj. případy, ve kte­rých jsme mohli zapomenout označit danou vazbu.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku7 nových nástrojů řízení kvality

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz