info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Ishikawa diagram

vychozi obrazek clanek
Diagram "rybí kost"

Jednoduchým nástrojem, který napomáhá nalezení příčin, je di­agram příčin a následku, který je založen na postupném zazna­menávání logických vazeb mezi následkem a příčinami.

Ishikawa.png

Diagram nástroj lze zpracovat podle následujícího postupu:

 1. Nejprve definujte následek - zpravidla zavádíme měrné jed­notky, aby bylo možné porovnávat stupeň zlepšení po přijetí opatření.
 2. Hledejte hlavní příčiny - s týmem se pokoušíme na­lézt příčiny, které ovlivňují následek z různých hledisek. Hlavními faktory při průmyslové výrobě zpravidla jsou „pracovní síla - materiál - výrobní postup - stroj - pro­středí - informace“.
 3. Hledejte další příčiny, které vyplynou z rozboru hlavních příčin. Je nutné si klást otázky: Proč? Jak? a odpově­di zaznamenávat do diagramu ve formě dalších „větviček“ či „kostiček“.
 4. Bod 3) opakujte až do vyčerpání všech možností (platí zde pravidlo, že je-li diagram příliš jednoduchý, nebyly příčiny patřičně prošetřeny).
 5. Z jednotlivých příčin určete příčiny nejvýznamnější (např. pomocí Paretovy analýzy nebo bodové metody).
 6. Na základě vybraných příčin přistupte k jejich nápravě, specifikujte nápravná opatření.

 

Členění příčin, vytvářejících střední a malé kosti

 1. Materials: suroviny, zdroje, energie, polotovary, druhy dodávek, dokumenty, informační zdroje
 2. Machines: stroje, zařízení, výrobní linky, dopravní zařízení, sklady, komunikační prostředky, informační technologie
 3. Methods: technologické / výrobní / servisní procesy a postupy, automatizace, ovládání
 4. Measurements: přístroje a postupy pro získávání, vyhodnocení a analýzu kvantitativních údajů, normy, standardy, předpisy
 5. Management: organizační a řídící struktury, informační zabezpečení, potřeby zákazníků, vedení týmů, finance, náklady, ceny, zisky
 6. Manpower: přijímání pracovníků, kvalifikace, zodpovědnost, výcvik, školení
 7. Environment: vlivy z okolí, ekologické požadavky, ostatní nezařazené příčiny

Diagram graficky ilustruje všechny faktory obsažené v dané problematice. V rámci zápisu lze problém efektivně ozřejmit a studovat. Přesnost závěru potom spočívá na jednotlivci či tý­mu, který diagram zpracovává. Z tohoto důvodu je důležité, aby se při přípravě diagramu vzaly v potaz úvahy všech zain­teresovaných pracovníků.

Přínosy diagramu pro zlepšování procesů lze potom stručně shrnout následovně:

 1. Umožňuje odhalit všechny variabilní faktory, které nejsou pro jednotlivce často zřejmé.
 2. Usnadňuje plánování nápravné akce.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz