info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Histogram

vychozi obrazek clanek
Histogram
Sloupkový graf nazývaný histogram ilustruje buď ab­solutní nebo relativní četnost výskytu hodnocené náhodné ve­ličiny v tzv. třídních intervalech. Je to základní analytický nástroj, který ukazuje variaci a rozložení (distribuci) dat, a tím usnadňuje vytváření našeho názoru. Histogram je vhodným nástrojem pro stavové i číselné veličiny (spojité i nespojité) a poskytuje nám rychle přehled o tom, jak vypadají data v daném okamžiku, neposkytuje však údaje o tom, jak vypadá variace a trend v závislosti na čase. Četnosti výskytu se vynášejí na svislou osu (y) a hodnoty ná­hodné veličiny na osu vodorovnou (x). Abychom dostali z hlediska matematické statistiky objektivní výsledky, je nutné opro­ti předchozímu typu histogramu v tomto případě postupovat podle následujících kroků (pro sestrojení histogramu je třeba více než 50 (100) dat z nezávislých pozorování dané veličiny).
  1. Vyberte největší a nejmenší hodnotu H min resp. H max.
  2. Vypočítejte tzv. rozpětí podle vztahu R = H max - H min.
  3. Určete počet třídních intervalů podle příslušných vztahů matematické statistiky.
  4. Rozdělte rozpětí na vodorovné ose diagramu jednotlivé třídní intervaly.
  5. Určete měřítko horizontální osy diagramu.
  6. Sestavte tzv. frekvenční tabulku, do které rozdělte zjiště­né hodnoty podle jednotlivých třídních intervalů.
  7. Vyneste do diagramu ve formě sloupků absolutní nebo re­lativní četnosti pro jednotlivé třídní intervaly.
  8. Přiřaďte (pokud je znáte) meze (např. toleranci) platné pro danou veličinu.
  9. Analyzujte histogram - např. volba typu pravděpodob­nostního 

hitogram.png

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz