info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

FMEA Analýza příčin a důsledků

vychozi obrazek clanek
Failure Mode and Effect Analysis

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je metoda používaná zejména v předvýrobních etapách na preventivní odstranění možných závad a chyb. Tato metoda pomáhá identifikovat nejkritičtější a nejpravděpodobnější chyby ve výrobku nebo v procesu. Metoda FMEA umožňuje rozeznat v různých fázích návrhu výrobků nebo procesů co nejdříve možnosti vzniku poruch, určit jejich možné následky, ohodnotit rizika a bezpečně jim předejít. Použité druhy FMEA spolu souvisí a vycházejí jeden z druhého.

Cílem FMEA je již v předvýrobních etapách vypracování podrobného rozboru celého výrobku z hlediska jeho poruchovosti a případných nápravných opatření již ve stadiu konstrukce a technické přípravy výroby, aby se dosáhlo s minimálními ztrátami produkce výrobku podle předem stanovených požadavků.

Hlavní myšlenka FMEA vychází z toho, že pro každý projev poruchy na nejnižší úrovni (např. součástky stroje) se analyzují možné lokální nebo systémové následky. FMEA se používá v těchto formách:

 • FMEA konstrukce - FMEA-K zkoumá všechny možné selhání systému, přičemž vychází z jeho funkcí. Možné příčiny poruch mohou být konstrukčního, ale také výrobního charakteru. Pracovní skupinu obvykle vede zkušený konstruktér.
 • FMEA procesu (výrobní) - FMEA-P zkoumá všechny potenciální poruchy procesu výroby a montáže a jejich příčiny a určuje nezbytná nápravná opatření jako při FMEA konstrukce. Pracovní skupinu vede pracovník příslušného oddělení výroby, technické přípravy výroby, zajišťování kvality nebo průmyslového inženýrství.
 • FMEA výrobku - FMEA-V zkoumá konstrukci a výrobní proces výrobku jako celek a analyzuje je v jednom projektu FMEA. Dochází k tomu nejčastěji ve formě "FMEA nakupovaného dílu". Tato je iniciovaná zákazníkem / odběratelem a obvykle ji zákazník řídí a koordinuje (na rozdíl od předchozích dvou, které obvykle organizuje a odpovídá za ně příslušné oddělení konstrukce nebo výroby).
 • FMEA výrobních prostředků - FMEA-VP optimalizuje výrobní prostředky a používá se jako součást programů TPM s cílem snížit rizika možných poruch důležitých zařízení.

FMEA jako analyticko-systematická metoda se nepoužívá izolovaně, ale je součástí strategie plánování kvality a plánování prověrek kvality. Náklady na realizaci analýz jsou vyváženy jistotou, že se udělalo vše pro bezproblémový náběh sériové výroby. Dá se tak předejít mnohým nepříjemným a nákladným zkušenostem ve výrobě a v provozu výrobku.

Postup FMEA

 1. Kompletizace základních údajů
 2. Analýza chyb
 3. Hodnocení chyb
 4. Hodnocení prostřednictvím MR / P
 5. Optimalizace konceptu
 6. Vyhodnocení výsledků
 7. Shrnutí

Výhody FMEA

 • Představuje systémový přístup k prevenci nekvality
 • Snižuje ztráty vyvolané nízkou kvalitou systému
 • Zkracuje dobu řešení vývojových prací
 • Optimalizuje návrhy a vede ke snížení počtu změn ve fázi realizace - umožňuje dělat věci správně napoprvé
 • Umožňuje ohodnotit riziko možných chyb a na jeho základě stanovit priority a opatření vedoucí ke zlepšení kvality návrhu
 • Podporuje účelné využívání zdrojů
 • Vytváří velmi cennou informační databázi o systému, využitelnosti pro podobné systémy (TPV, konstrukce)
 • Poskytuje podklady pro zpracování nebo zlepšení plánu jakosti
 • Je důležitou součástí kontrolního systému v oblasti tvorby návrhu
 • Zlepšuje značku - jméno a konkurenceschopnost organizace
 • Pomáhá zvýšit spokojenost zákazníka
 • Náklady vynaložené na její provedení jsou pouze zlomkem nákladů, které by mohly vzniknout při výskytu neshod

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz