info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Řízení růstu výrobního podniku

vychozi obrazek clanek

Malé dítě roste, protože přijímá potravu. Ale jeho život - především jeho budoucnost - závisí na rozvoji všech složek jeho osobnosti - fyzické, mentální duševní i duchovní. Pokud si chce podnik udržet dlouhodobý růst a  úspěch, musí rozvíjet nejen technické prvky výrobního systému, ale i postoje a znalosti svých zaměstnanců. Mluvíme o vyváženém rozvoji výrobního systému.

Řízení růstu výrobního podniku

Malé dítě roste, protože přijímá potravu. Ale jeho život - především jeho budoucnost - závisí na rozvoji všech složek jeho osobnosti - fyzické, mentální duševní i duchovní. Pokud si chce podnik udržet dlouhodobý růst a  úspěch, musí rozvíjet nejen technické prvky výrobního systému, ale i postoje a znalosti svých zaměstnanců. Mluvíme o vyváženém rozvoji výrobního systému.

Klasický výrobní systém

Mnohé výrobní podniky soustřeďují svou pozornost především na ty složky výrobního systému, které jsou snadno měřitelné a měnitelné. Investují do nových technologií, snižují spotřebu energií, nutí dodavatele do nižších prodejních cen, přijímají nové zaměstnance, apod. Při poruše klíčového stroje podnik okamžitě investuje do jeho opravy, nebo se rozhodne pro koupi nové ho zařízení. Pro téměř 70 % domácích výrobních podniků jsou prioritními investice do výrobních technologií. Po investicích do technologií následuje investování do budov a infrastruktury.

Výrobní systém se často mylně přirovnává k přístroji či soustavě zařízení, do které vstupuje materiál a vystupují z něho výrobky tak, jak to znázorňuje obrázek č.1. V tomto případě funguje mechanismus přeměny vstupního materiálu na výstupní produkt na principu přímé úměry. Vyšší vstup znamená vyšší výstupy. Proto podniky, pokud chtějí uspokojit poptávku a zvýšit produkci, se obvykle rozhodnou pro zvýšení vstupů. Zakoupí nové stroje, přijmou nové pracovníky, spustí další směnu, nakoupí víc materiálu, apod.

O1.jpg Obr.č.1: Vstupy a výstupy strojního zařízení

Tomáš Baťa řekl:

"Budovy - to jsou hromady cihel a betonu. Stroje - to je spousta železa a oceli. Život tomu teprve dávají lidé. "

Ve skutečnosti neexistuje ve výrobním podniku přímá úměra mezi vstupy a výstupy. Podnik a tedy i jeho výrobní systém je jako živý organismus, kde vedle technických prvků systému hrají stejně důležitou roli lidé, jejich postoje a znalosti. Jedinečnost každého člověka způsobuje různé reakce na stejné podněty. Například, pokud se dva operátoři zúčastní stejného školení na obsluhu nového zařízení, je celkem jisté, že jejich znalosti a později jejich znalosti o novém stroji budou na různé úrovni. Pokud později podnik propustí oba tyto kvalifikované operátory a po čase příjme na jejich místo nové zaměstnance, noví zaměstnanci pravděpodobně nebudou schopni ovládat zmíněný stroj. Majitelé firem si často neuvědomují význam lidí v jejich podnicích, ani dosah jejich rozhodnutí spojených s manipulací se zaměstnanci. Investice do technologie ve fázi růstu je pro podniky prvořadé. Návratnost tohoto investování je zpravidla rychlá a účinná. Naopak, investice do lidí je považováno za rizikovou a s nejistou návratností. Ve více než jedné čtvrtině domácích podniků má investice do vzdělávání pracovníků a do nových organizačních forem práce nejnižší prioritu.

Funkční model výrobního systému

Výrobní podnik a tedy i výrobní systém je třeba vnímat jako živý mechanismus,

 • do kterého vstupují materiál, energie, informace a lidé se svými postoji a s jistou úrovní znalostí
 • a z něhož vystupují produkty, odpady, informace, ale také lidé a jejich postoje a nabyté znalosti.

Přičemž proces přeměny vstupů na výstupy přidává hodnotu nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance a to v podobě nových postojů a znalostí.

Obrázek č.2 znázorňuje tři elementy výrobního systému:

 • technické prvky
 • lidé a jejich postoje
 • znalosti

O2.jpg

Obr.č.2: Funkční model výrobního systému

Elementy funkčního modelu výrobního systému MSP

Mezi technické prvky navrhovaného modelu systému patří:

 • technologie, jiná zařízení, přístroje, pomůcky ...
 • budovy a infrastruktura
 • materiálové toky, logistika
 • finanční toky energií a odpadu
 • IT a informační toky
 • údržbářské systémy
 • systémy kvality
 • bezpečnost, ekologie
 • systém řízení výkonnosti
 • systém neustálého zlepšování apod.

Pod elementem "lidé" rozumíme:

 • samotné zaměstnance - jejich počet, pozice, role, odpovědnost
 • organizační strukturu podniku
 • týmy, jejich cíle a odpovědnost
 • systém zastupování (v případě nepřítomnosti, např. během dovolené, služební cesty, pracovní neschopnosti, apod.)
 • systém nahrazování pracovníků, kteří dočasně pracují na projektech
 • obměna lidí (jejich přibývání, ubývání)
 • motivační systémy, odměňovací a bonusový systém apod.

Posledním a stejně důležitým elementem navrhovaného modelu výrobního systému jsou znalosti. Do tohoto elementu může patřit:

 • řízení znalostí v podniku
  • znalostní účty (vyjadřují návratnost "investování do lidí")
  • inkubátor talentů
 • systém rozvoje zaměstnanců
  • rozvoj slabých stránek zaměstnanců
  • ale především zaměření se na rozvoj silných stránek
 • systém zhodnocování všech čtyř dimenzí osobnosti
  • fyzická
  • mentální
  • emocionální
  • duševní
 • apod.

Šťastný člověk a dlouhodobý úspěch podniku

Mezi šťastným člověkem a dlouhodobě úspěšným podnikem existuje jistá paralela. Pokud chce být člověk šťastný, musí rozvíjet všechny čtyři složky své osobnosti. Pokud chce podnik dosahovat úspěchu a  dlouhodobého růstu, musí soustavně rozvíjet všechny tři elementy svého výrobního systému.

O3.jpg

Obr.č.3: Paralela mezi složkami osobnosti člověka a elementy výrobního systému podniku           

Symetrický růst výrobního systému

Úspěšný podnik rozvíjí během své existence všechny tři elementy svého výrobního systému. Tento rozvoj:

 • probíhá paralelně, resp. současně pro všechny elementy VS,
 • je vyvážený, tedy intenzita rozvoje každého elementu musí být stejná.

Na obrázku č.4 jsou zobrazeny všechny tři elementy výrobního systému. V   každém z  těchto elementů probíhá 5-krokový cyklus zdokonalování zakončen poučením. Zdokonalení elementu má stejný směr i sklon, což znamená, že stupeň rozvoje jednotlivých elementů je stejný.

O4.jpg

Obr.č.4: Vyvážený rozvoj všech tří elementů výrobního systému

Jelikož se každý element výrobního systému rozvíjí stejnou intenzitou, potom celý výrobní systém se symetricky rozvíjí stejnou intenzitou.

Nesymetrický růst podniku

Pokud podnik rozvíjí jen jeden nebo dva ze tří elementů svého výrobního systému, dochází k nesymetrickému růstu podniku. nesymetrický růst podniku může nastat i tehdy, když rozvíjí všechny své elementy, ale každý s jinou intenzitou.

 O5.jpg

Obr.č. 5: Nesouměrné růsty podniku

Podnik rozvíjí své elementy tím, že je zdokonaluje. Paradoxem je, že nevyvážené zdokonalování elementů výrobního systému může vést k degeneraci celého systému.              

Na obrázku č. 5 jsou znázorněny tři různé druhy souměrného růstu podniku. V prvním kruhu je zobrazen výrobní systém s výrazně rozvinutým elementem "Technické prvky". Druhý kruh zobrazuje výrobní systém s rozvinutým elementem výrobního systému "Lidé". Ve třetím kruhu na obrázku je znázorněn výrobní systém, který rozvíjí element "Znalosti" podstatně intenzivněji, než ostatní dva elementy.

Měření růstu podniku

Růst podniku je determinován rozvojem jednotlivých elementů systému. Pokud chce podnik svůj růst řídit, musí ho umět nejdříve změřit a vyhodnotit. Ve   skutečnosti musíte umět změřit a vyhodnotit růst každého elementu systému.

Podnik považuje za optimální tzv. symetrický růst. To znamená, že podnik optimálně roste tehdy, když každý jeden element jeho výrobního systému roste stejnou měrou. Každý element výrobního systému by měl být měřitelný prostřednictvím stanovených klíčových indikátorů. Míra růstu hodnot jednotlivých indikátorů musí být stejná pro ukazatele všech tří elementů.

  O6.jpg

Obr.č. 6: Měření a vyhodnocení růstu podniku (tzv. "zrcadlo podniku")

Obrázek č. 6 znázorňuje tzv. "Zrcadlo podniku". Zrcadlo podniku je soustava klíčových indikátorů podniku, která vyhodnocuje růst jednotlivých elementů systému a tím umožňuje porovnání intenzity růstu jednotlivých elementů. Pokud je míra růstu některého elementu (skutečný růst elementu) jiná než je míra růstu ostatních elementů, pak je růst podniku neoptimálním, nevyvážený, příp. neudržitelný z dlouhodobého hlediska.Naopak, pokud se rozvíjejí všechny tři elementy systému stejnou měrou, mluvíme o optimálním a dlouhodobě udržitelném růstu podniku.

Následující tabulka tab.č.1 obsahuje všechny doporučené klíčové indikátory pro podnikovou úroveň.

Tab.č.1 Klíčové indikátory pro všechny tři elementy VS na podnikové úrovni

tab1.jpg

Dlouhodobě udržitelný růst výrobního podniku je podmíněn vyváženým - symetrickým růstem všech procesů na každé úrovni podniku a ve všech třech elementech jeho výrobního systému.

 

Ing. Romana Machová

Swedspan s.r.o.

Klíčová slova:

Výrobní systémPodnik

Zdroj:

www.centrumpi.euhttp://www.ipaslovakia.sk